• جوایز کالا

    #بازی تلگرام

    براي خريد کالا شما بايد قبل از هرچيز در چالش هاي ما بازي کرده باشيد وبرنده بازي مي تواند قبل خريدن کالا مشخصات خود را وارد کند و قبل از گرفتن جوايز وا